Projekat
E-2023-2243
Rekonstrukcija i dogradnja Poslovnog objekta
rekonstrukcija i dogradnja | faza: Separat izmena projekta za građevinsku dozvolu (PGD)

Investitor/i
MAJUR GROUP d.o.o. Novi Sad, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Poslovni objekat (P+1+Pk)