Projekat
E-2028-B
Izgradnja stambenog objekta LAMELA "B"
izgradnja | faza: Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)

Investitor/i
Braća Drinić doo, Novi Sad
Projektant
Masterplan ARC d.o.o. Novi Sad
Bojan Grozdanić, dipl.ing.arh.
Objekat
Stambeni objekat (P+1+Pk)